Materiaali

Tälle sivulle on koottu materiaalia esseiden kirjoittamista varten. Tarkoituksena on, että ensimmäistä esseetä varten pyrittäisiin lukemaan materiaalia noin 50 sivun verran ja toista esseetä varten noin 100 sivun verran.

Annetut materiaalit eivät ole mitenkään kaikenkattavia, joten omaan aiheeseen liittyvää materiaalia voi ja kannattaakin etsiä myös itsenäisesti. Koska Internetistä ja kirjastoista löytää kuitenkin varsin paljon laadullisesti liian populääriä materiaalia käytettäväksi akateemisessa esseessä, on hyvä hyväksyttää käytettävä lisämateriaali ensin kurssin vetäjällä.

Tietotalon kirjastossa on saatavilla useampia kappaleita ainakin seuraavista neljästä filosofian yleisesityksestä, jotka voivat olla hyödyllisiä oli kirjoituksen aihe mikä hyvänsä:

 • Korkman & Yrjönsuuri (toim.): Filosofian historian kehityslinjoja. Kokoelma laadukkaita kotimaisia artikkeleita, jotka käyvät läpi filosofian historian keskeisiä kehityslinjoja.
 • Niiniluoto & Saarinen (toim.): Nykyajan filosofia. Kokoelma artikkeleita, joissa käydään lävitse 1900-luvun filosofian merkittävimmät filosofiset suuntaukset ja ajatusvirtaukset.
 • Pentti Määttänen: Filosofia - johdatus peruskysymyksiin.  Määttäsen johdantokirja filosofiaan on tekijänsä näköinen ja varsin toimiva opus. ”Kuiva huumori, monesti gagin tahtiin iskevä lauserakenne ja tietty omapäinen, skeptinen perusasenne leimaavat Määttäsen esitystä. Kirjoittaja tuntuu jakelevan filosofisia palikoita halukkaitten konstruoijien käsiin vain opettaakseen samalla epäilemään niitä ja kaikkea sitä, mitä niistä on tähän asti rakennettu.” –Jarkko Tuusvuori kirja-arvostelussaan
 • Svante Nordin: Filosofian historia: Länsimaisen järjen seikkailut Thaleesta postmodernismiin. Käy lävitse koko länsimaisen filosofian historian antiikista nykyaikaan antaen kompaktin esityksen jokaisen merkittävän filosofin pääasiallisista ajatuksista. Jos olet kiinnostunut jostain tietyistä filosofian hahmoista, on tämä kirja hyvä tapa aloittaa henkilön ajatteluun tutustuminen.

Hyviä resursseja ovat myös:

 • Filosofia-portaalin Logos-ensyklopedia. Sisältää laadukkaita kotimaisia johdanto-artikkeleita eräiden filosofien ja filosofisten suuntauksien ajatteluun.
 • Niin & Näin – lehti. Laadukas kotimainen filosofinen lehti, jonka vanhempia artikkeleita löytyy internetistä melko hyvin.
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy Varsin korkeatasoisia artikkeleita filosofian kaikilta osa-alueilta.
 • Helsingin yliopiston filosofian-laitoksen linkkikokoelma

Mitä filosofia on?

 • Korkman: Prologi – filosofia ja filosofian historia (kirjasta Filosofian historian kehityslinjoja)
 • Yrjönsuuri: Epilogi – filosofian päämäärä ja loppu (kirjasta Filosofian historian kehityslinjoja). Nämä kaksi artikkelia T-talon kirjastosta löytyvästä kokoelmasta johdattavat hyvin siihen moninaiseen kenttää, jota filosofia on.
 • Jaspers: Johdatus Filosofiaan  (Erityisesti kaksi ensimmäistä lukua). Antaa kauniin näkymän siihen, mitä filosofia on. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta.
 • Rene Descartes: Metodin esitys. Descartes aloitti uuden ajan filosofian historiassaan, hän on filosofian historian keskeisiä klassikoita. Tässä hän esittelee filosofiantekotapansa perusteita. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta. 
Seuraavat kolme artikkelia antavat kolme erilaista näkökulmaa suomalaisen filosofian itseymmärrykseen ja rooliin yhteiskunnassamme:

Moraali

 • Timo Airaksinen: Moraalifilosofia. Harvoja kotimaisia kirjoja, jotka johdattavat moraalifilosofian nykyisten kysymystenasetteluiden ja teorioiden pariin. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta.
 • Matti Häyry: Hyvä elämä ja oikea käytös: historiallinen johdatus moraalifilosofiaan. Kotimainen teos, joka esittelee moraalifilosofian tärkeimmät suuntaukset. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta.
 • Juhani Pietarinen & Seppo Poutanen: Etiikan teorioita. Kotimainen johdatus moraalifilosofian kysymyksiin ja nykyteorioihin. Painottuu hyvin vahvasti metaetiikkaan, joka on analyyttisen filosofian moraalia tutkiva haara. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta
 • Norman: The Moral Philosophers: An Introduction to Ethics. Kehuttu johdantoteos aikamme moraalifilosofiaan. Löytyy Helsingin Yliopiston kirjastosta.
 • Alasdair MacIntyre: Hyveiden Jäljillä.  Vaikuttava teos, jossa käydään lävitse moraalisen ajattelun historiaa länsimaissa. Teos osoittaa kuinka eri tavoin moraali on ymmärretty eri aikoina ja kuinka yleinen maailmankuvamme vaikuttaa moraalikäsityksiimme. Eräs keskeinen teesi on, että nykyisin olemme kriisissä, jossa moraalikäsityksemme sisältävät jäänteitä maailmankuvasta, johon emme enää kykene uskomaan. Ratkaisuksi tarjotaan paluuta antiikkiseen hyvepohjaiseen moraalinäkemykseen. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta
 • Mark Timmons: Moral Theory. Hyvä johdantoteos nykyajan pääasiallisiin moraalifilosofisiin teorioihin. Löytyy Helsingin Yliopistolta sekä yksi kappale Töölön kirjastosta.
 • Nietzsche: Hyvän ja pahan tuolla puolen. Filosofian tulisielun hyökkäys traditionaalista moraalikäsitystä vastaan ja pyrkimys osoittaa tapa nähdä moraali uudella tavalla. "Kirja, joka häikäisee, hämmästyttää, huvittaa ja kammottaa. Nietzsche käy sotaa ennen kaikkea demokratisoitumista ja aristotelis-kristillistä hyve- ja säälimoraalia vastaan." -Hannu-Ilari Lampila arviossaan. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta
 • John Rawls: Oikeudenmukaisuusteoria. 1900-luvun yhteiskuntafilosofian ehkä keskeisin teos. Rawls pyrkii rakentamaan teorian oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta perustuen niihin valintoihin, mitä rationaaliset yksilöt tekisivät 'tietämättömyyden verhon' takana. Löytyy kaupunginkirjastoista sekä Helsingin Yliopistosta.
 • Ilkka Niiniluoto & Juha Sihvola (toim.): Nykyajan etiikka - Keskustelua ihmisestä ja yhteistöstä. Kokoelma kotimaisia artikkeleita, joissa pohditaan oman aikamme suuria eettisiä kysymyksiä kuten globalisaatiota, uskontojen välisiä jännitteitä tai markkinatalouden läpäisemän henkisen kulttuurimme nykytilaa. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta
Moraalifilosofiassa voi pyrkiä kirjoittamaan kirjoituksen myös jonkun spesifimmän moraalifilosofisen kysymyksen ympärille. Tällöin lukemistovinkkejä kannattaa kysyä allekirjoittaneelta. Jos esimerkiksi kiinnostaa kysymys velvollisuudestamme auttaa vähempiosaisia, Peter Singerin provokatiiviset artikkelit tarjoavat hyvän lähtökohdan: Jos taas kiinnostaa tutkia niitä psykologisia mekanismeja, joilla ihmiset moraalisia arviointeja tekevät voi aloittaa seuraavasta artikkelista:
 • Nichols & Mallon: Moral Dilemmas and Moral Rules

Moraalisuus yritysmaailmassa

 • Kattava listaus yritysetiikasta julkaistuihin kotimaisiin ja ulkomaisiin kirjoihin löytyy Kauppakorkeakoulun kirjastolta, jolla myös on kattavin kokoelma aihealueen kirjoja:
 • Timo Airaksinen (toim): Ammattien ja ansaitsemisen etiikka. "Ammattietiikan ehdoton kotimainen perusteos". Ammattietiikan yleisen filosofisen pohjan esittelyn lisäksi käsittelyssä mm. johtajan etiikkaa, liike-elämän etiikka ja insinöörin etiikka. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta
 • Marja-Riitta Ollila: Liike-elämän etiikkaa. (Teoksessa: T. Airaksinen (toim.), Ammattien ja ansaitsemisen etiikka)
 • Ilkka Haavisto (toim.) Hyve ja markkinatalous. EVAn toimittama kirjoituskokoelma, jossa pohditaan talouden ja eettisten kysymysten suhdetta hyve-etiikan perspektiivistä. Kirjoittajina Suomen johtavia yritysetiikan asiantuntijoita.
 • Ilkka Niiniluoto: Onko yrityksillä moraalista vastuuta? (teoksessa Ilkka Niiniluoto & Juha Sihvola (toim.): Nykyajan etiikka). Kirja sisältää myös muutaman muun moraalin ja yritystoiminnan välisiä suhteita ainakin jossain määrin käsittelevän kirjoituksen. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta
 • Vesa Kanniainen & Matti Sintonen (toim.): Etiikka ja talous. Kirjassa filosofian, kansantaloustieteen, valtio-opin ja juridiikan kotimaiset kärkinimet paneutuvat moraalin ongelmaan yleisesti ja talouden etiikkaan erityisesti. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta
 • Vesa Kanniainen: Onko kapitalismin etiikka kadoksissa?
 • Juha Varto: Ekonomismi ja elämä – Pohdintoja talousajatteluun kuuluvan moraalin perustoista ja muutoksista
 • Pekka Pihlanto: Rationaalisen toimijan myytti taloustieteissä, yritysmaailmassa ja yhteiskuntapolitiikassa
 • Andrew Kuper, Peter Singer: Global Responsibilities: How Can Multinational Corporations Deliver on Human Rights? 
 • Ilkka Niiniluoto: Tekniikan filosofiasta. (teoksessa Tiede, filosofia ja maailmankatsomus). Käsittelee tekniikan filosofian suuntauksia ja teknologian suhdetta tieteeseen. Niiniluodon mukaan teknologia ei ole arvovapaata. Samaan aikaan teknologia ei ole puhdasta sovellettua tiedettä eikä toisaalta ideologiaa, vaan itsenäinen osa kulttuuria.
 • Tekniikan etiikasta kiinnostuneille TEK on kerännyt Tekniikan etiikan tietopankin, jossa on erillinen kirjallisuuden esittelyosio.

Itämainen filosofia

 • Alan W. Watts: Zen. Klassikkokirja, joka johdattaa länsimaisen lukijan zen-ajattelun perusteisiin. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta
 • Raju: Intian filosofia. Perusteos, joka käy lävitse seikkaperäisesti Intialaisen filosofian pääasialliset traditiot. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta.
 • Fung: A short history of Chinese philosophy. Perusteellinen johdantoteos kiinalaiseen filosofiaan ja ajattelutapaan. Löytyy Helsingin Yliopiston kirjastosta.
 • Roger T. Ames & Henry Rosemont Jr: The Analects of Confucius - A Philosophical Translation. Hyvä käännös Kungfu-tsen Keskusteluista. Erinomainen johdatus ja jälkikirjoitus klassisen kunfutselaisuuden maailmaan. Avainkäsitteitä on lisäksi selitetty, mikä auttaa tekstin ymmärtämisessä.
 • Alan Wallace: Buddhalainen mielenharjoitus. Johdatus buddhalaiseen maailmankuvaan ja buddhalaisen mielenharjoituksen perusteisiin.
 • Smart Ninian: Uskontojen maailma. Hyvä yleisesitys maailman uskonnoista, joka analysoi  myös niiden filosofisen ja uskonnollisen ulottuvuuden. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta.
 • Jean-François Revel & Matthieu Ricard: Munkki & Filosofi. Kirja, jossa isä (kuuluisa ranskalainen filosofi) ja poika (buddhalaisena munkkina useita vuosikymmeniä toiminut alan oppinut) käyvät dialogia siitä, mitä buddhalaisuus on ja mitä annettavaa sillä on länsimaiselle ihmiselle. Hyvä johdatus aiheeseen. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta.
 • Herrigel: Zen ja jousella ampumisen taito. Proosallisempi teos, jossa itämaiseen ajatteluun perehdytään jousiammunnan taidon harjoittamisen kautta. Myöskin alan ehdoton klassikko. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta
 • Nils Holmberg: Zen, Mindfulness ja vaeltava mieli. Kognitiivinen psykoterapeutti tarjoaa johdannon zen-ajatteluun ja erityisesti sen soveltumiseen terapiatyöhön.
 • Tapio Koski: D.T. Suzuki ja zen - kuuta osoittavat sormet. Lyhyt mutta hyvä johdatus siihen, mitä on zen. Löytyy Olo-huoneelta.
 • Timo Klemola: Zen ja fenomenologian harjoittamisen taito. Artikkeli yhdistää mielenkiintoisella tavalla zen-filosofiaa ja fenomenologista länsimaista filosofiaa. Löytyy Olo-huoneelta.
 • Timo Klemola: Etiikan harjoitus. Artikkeli esittelee buddhalaista etiikkakäsitystä ja elämäntapaa ja argumentoi kuinka se muodostaa paremman tavan nähdä etiikka, kuin nykyinen länsimainen moraalifilosofiamme. Löytyy Olo-huoneelta.

Tietoisuus ja maailmankuva

Mielenfilosofia

 • René Descartes: Metodin Esitys. Mielenfilosofian klassikkoteos, jossa Descartes esittelee dualisminsa ja lausuu klassisen johtopäätöksensä: ”Ajattelen, siis olen olemassa.” Kirjoitelma on saatavilla sekä omalla nimellään, että osana Descartesin Teokset I – opusta. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta.
 • Tapio Koski: D.T. Suzuki ja zen - kuuta osoittavat sormet. Lyhyt mutta hyvä johdatus siihen, mitä on zen. Löytyy Olo-huoneelta.
 • Jaegwon Kim: Philosophy of Mind. Yliopistollinen johdantokirja mielenfilosofiaan, jossa käydään lävitse systemaattisesti kaikki nykyisen mielenfilosofian keskeiset teemat ja koulukunnat mielen ja ruumiin välisestä kausaatiosta kvalioihin ja funktionaaliseen näkemykseen ihmismielestä. Löytyy Helsingin Yliopiston kirjastosta sekä muutama kappale kaupunginkirjastoista.
 • Thomas Nagel: What is it like to be a bat? Nagelin artikkeli on ohittamaton aina, kun pyrkimyksenä on tieteen uusien tulosten valossa sivuuttaa mielen tuntemisen taso. Nagelin yksinkertainen kysymys on tehnyt hänen artikkelistaan klassikon mielenfilosofian saralla.
 • Antonio Damasio: Descartesin virhe. Emootio, järki ja ihmisen aivot. .Neurofysiologian ja mielen tutkimuksen nykytuloksia selkokielisesti esittelemällä Damasio pyrkii osoittamaan, kuinka monella tavalla mieli on tiukasti kytkeytynyt ruumiiseemme. Löytyy sekä Helsingin Yliopistosta että Kaupunginkirjastoista.
 • Antonio Damasio: Tapahtumisen tunne. Tässä teoksessaan Damasio pureutuu tietoisuuden syntymisen kutkuttavaan mysteeriin. Hän esittää uuteen neurologiseen tutkimustietoon perustuvan tietoisuuden teorian, joka yhdistää tunne-elämän fyysiset tapahtumat tietoisuuden syntyyn. Löytyy sekä Helsingin Yliopistosta että Kaupunginkirjastoista.
 • Particia Churcland: Neurofilosofia. Churcland on pyrkinyt lähestymään perinteisiä filosofisia ongelmia hyödyntäen neurotieteiden uusia tuloksia. Hän pyrkii vastaamaan kysymyksiin kuten mitä on vapaa tahto, miten aivot muistavat, mitä on uskonto ja sielu, aivotutkimuksen perspektiivistä ja antaa monia kiintoisia näkemyksiä. Löytyy sekä Helsingin Yliopistosta että Kaupunginkirjastoista.
 • Muutama ensyklopedia-artikkeli mielenfilosofiasta:

  Stanford Encyclopedia of Philosophy: Consciusness. Kyseisen artikkelin related entries kohdasta löytyvät muun muassa filosofiset johdatukset vapaaseen tahtoon, dualismiin, intentionaalisuuteen, kvalioihin ja zombeihin.

  Routledge Encyclopedia of Philosophy: Philosophy of Mind.

  5330 mielenfilosofian artikkelia. Tästä tietokannasta löytyvät käytännössä kaikki vapaasti saatavilla olevat mielenfilosofiaa käsittelevät filosofiset artikkelit. Oli mielenfilosofiaan liittyvä kysymyksesi mikä tahansa, löytyy täältä varmasti useampi aihetta käsittelevä artikkeli.

Eksistentialismi

 • Torsti Lehtinen: Eksistentialismi – Vapauden filosofia. . Helposti lähestyttävä suomenkielinen johdatus eksistentialismiin ja eksistentialistishenkisiin ajattelijoihin. Käsittelee niin Kierkegaardit, Heideggerit kuin Sartrekin. Löytyy kaupunginkirjastoista sekä muutama kappale Helsingin Yliopiston kirjastosta.
 • Sartre: Eksistentialismikin on humanismia. . Ehkä Sartren yleistajuisin esitys filosofiastaan. ”Olemassaolo edeltää olemusta.” Löytyy sekä Helsingin Yliopistosta että Kaupunginkirjastoista.
 • Nietzsche: Hyvän ja pahan tuolla puolen.. Filosofian tulisielun hyökkäys traditionaalista moraalikäsitystä vastaan ja pyrkimys osoittaa tapa nähdä moraali uudella tavalla. "Kirja, joka häikäisee, hämmästyttää, huvittaa ja kammottaa. Nietzsche käy sotaa ennen kaikkea demokratisoitumista ja aristotelis-kristillistä hyve- ja säälimoraalia vastaan." -Hannu-Ilari Lampila arviossaan. Löytyy sekä kaupunginkirjastoista että Helsingin Yliopiston kirjastosta. Myös muut Nietzschen kirjat ovat suositeltavaa lukemistoa, mutta aforistisuudessaan vaativia.
 • Esa Saarinen: Sartre: Pelon, inhon ja valinnan filosofia.. Lennokas johdatus Sartren ajatteluun. Löytyy sekä Helsingin Yliopistosta että Kaupunginkirjastoista.

Myös kaunokirjallisten teosten käyttö eksistentialismista kirjoitettaessa on sallittua. Tällöin on kuitenkin suotavaa, että lukee myös jotakin muodollisemmin filosofista tekstiä aiheesta, jotta osaa kaunokirjallisesta tekstistä löytää filosofiset olennaisuudet:

 • Jean-Paul Sartre: Inho. . Sartren kaunokirjallisen tuotannon tunnetuin teos, jossa hän kehittelee eksistentialistisia teemojaan romaanitaiteen keinoin. ”Henkeni salpaantui. En ollut koskaan ennen aavistanut, mitä merkitsee ’olla olemassa’. Olin samanlainen kuin muutkin, kuin ne jokta kevätpukineet yllään kävelevät meren rannalla. Sanoin kuten he: ’Meri on vihreää, tuo valkea pist tuolla on lokki’, mutta minulta puuttui tuntu sen olemassaolosta, siitä, että lokki oli ’olemassa-oleva-lokki’. Löytyy kaupunginkirjastoista sekä Helsingin Yliopiston kirjastosta.
 • Jean-Paul Sartre: Muuri. . Sartren mainio novellikokoelma, jossa päästään kuolemantuomitun pään sisään.
 • Albert Camus: Sivullinen. . Vaikka Camus ei pitänyt itseään ensisijaisesti filosofina, on hänen kaunokirjallisesta tuotannostaan tullut osa eksistentialismin kaanonia. Sivullinen on tekijän kenties tunnetuin teos, jossa hän käsittelee 1900-luvulle tyypillistä vieraantuneisuuden ja ulkopuolisuuden teemaa. Löytyy kaupunginkirjastoista sekä muutama kappale Helsingin Yliopiston kirjastosta.