Suorittaminen

Kurssin suoritus koostuu kolmesta osa-alueesta:

  • Luennot
  • Praktikum
  • Essee
Kurssin suoritukseen ei siis kuulu tenttiä!
Viime vuonna praktikumin hyväksytysti suorittaneiden ei tarvitse suorittaa praktikumia uudelleen. Sen sijaan muiden osa-alueiden suoritus tarvitaan kurssin läpäisemiseen.

Arvosana lasketaan seuraavasti:
Ensimmäinen essee:   30% arvosanasta
Toinen essee:                70% arvosanasta
Lisäksi luentopäiväkirjoilla on mahdollista korottaa numeroa yhden pykälän verran.

Luennot

Luennot suoritetaan olemalla niissä läsnä ja kirjoittamalla jokaista käytyä luentoa kohti luentopäiväkirja. Luentoja järjestetään seitsemän, joista kuudessa täytyy olla läsnä ja kirjoittaa hyväksyttävä luentopäiväkirja, jotta suoritus hyväksytään.

Kirjoita yhden sivun mittainen kuvailu siitä, mitä luennolla käytiin läpi ja mitä ajatuksia se herätti sinussa. Mainitse kirjoitelmassa luennon päivämäärä ja opiskelijanumerosi. Fonttikoko on12 pt, riviväli 1 ja marginaalit ovat järkevät.

Luentopäiväkirjat arvostellaan asteikolla 0 (hylätty/palauttamatta), 1(tyydyttävä) ja 2 (hyvin tyydyttävä). Vain yksi viidestä luentopäiväkirjasta saa olla hylätty, jotta kurssin voi suorittaa. Porkkanaksi esseestä saatua arvosanaa korotetaan yhdellä, jos luentopäiväkirjoista saatu yhteispistemäärä on 10 pistettä. 7 pisteellä saa 1/4, 8 pisteellä 1/2 ja 9 pisteellä 3/4 arvosanankorotuksen. Hylätyn esseen arvosanaa ei voi kuitenkaan korottaa ja loppuarvosana on korkeintaan 5. Luentopäiväkirjoista saavutettu hyväksytty osasuoritus on voimassa vuoden.

Palauta luentopäiväkirja assistentille sähköpostitse (joosef.valli@tkk.fi) tai paperitulosteena ennen seuraavan luennon alkua.

Praktikum

Praktikum suoritetaan olemalla läsnä vähintään neljässä viidestä praktikum-kokoontumisesta.

Jos ei pääse oman ryhmänsä tapaamiseen, voi asian korvata osallistumalla toisen praktikum-ryhmän vastaavaan tapaamiseen.

Jos poissaoloja kertyy yli yksi kappale, voidaan opettajan kanssa sopia jostakin korvaavasta suorituksesta, jolla ylimääräisiä poissaoloja voi korvata.

Essee

Yleisön pyynnöstä kurssilla kirjoitetaan kaksi lyhyempää esseetä yhden pidemmän esseen sijaan.

Ensimmäinen essee
Suositeltava pituus on 3-4 sivua rivinvälillä 1.5. DL 26.4

Toinen essee
Suositeltava pituus on 6-10 sivua rivinvälillä 1.5. DL 17.5

Huom. Halutessaan voi opiskelija myös kirjoittaa vain yhden pitkän esseen (9-15 sivua).

Aihe
Molemmat esseet kirjoitetaan jonkin kurssin viiden teeman puitteissa. Tarkoituksena on löytää jokin mielekkään kokoinen aihe kyseisen teeman sisältä. Aiheen saa keksiä ja esseen saa otsikoida itse. Jos aiheen keksiminen tuntuu hankalalta, älä epäröi ottaa yhteyttä kurssihenkilökuntaan.

Oheislukemisto
Jokaisen teeman kohdalla julkaistaan luettelo oheislukemistosta. Tähän oheislukemistoon perehtymistä edellytetään hyväksytyn esseen suorittamiseksi. Halutessaan opiskelija saa myös ehdottaa omaa oheislukemistoaan.

Aiheen ja oheislukemiston hyväksyttäminen
Ennen esseen kirjoittamista on esseen aihe sekä sitä varten luettava oheislukemisto hyväksytettävä kurssin vetäjällä.

Arviointikriteerit
Esseen on tarkoitus tasapainotella kahden tavoitteen välillä. Sen tulee ensinnäkin noudattaa akateemista kirjoitustapaa ja osoittaa asiantuntemusta valitusta aiheesta. Toisaalta omien näkemysten esittämiseen rohkaistaan.

Esseen tulee osoittaa:

  • 1. Että oheislukemistoon on perehdytty ja sitä käytetään soveltavasti hyväksi aiheen käsittelyssä.
  • 2. Argumentatiivista ja johdonmukaista otetta.
  • 3. Itsenäistä ajattelua ja rohkeaa filosofista näkemystä valittuun aiheeseen.

Esseen työstäminen
Esseen kirjoittamisen eri vaiheissa voi mielellään ottaa yhteyttä (sähköposti)allekirjoittaneeseen ja kysellä neuvoja tai näyttää alustavia jäsennyksiä kommentoitavaksi.

Palautus
Essee palautetaan kuolemanrajaan mennessä osoitteeseen mikko.martelahelsinki.fi. Vaihtoehtoisista palautustavoista voidaan myös neuvotella.