Mikä se on?

Extranet on yrityksen verkko, joka käyttää Internet teknologiaa yhdistääk- seen yrityksiä niiden toimittajiin, asiakkaisiin ja muihin yrityksiin, jolla on yhteiset päämäärät. Termin kehitteli Jim Barksdale ja Mark Andreessen Netscape Communications:stä kuvaillakseen ohjelmistoa, joka luo puitteet yrityksen väliseen suhteisiin. Extranet voidaan nähdä osana tai yrityksen intranetia, joka laitettu muitten yrityksen saataville tai kollaboratiivisena Internet yhteytenä muitten yhtiöiden kanssa. Jaettu tieto voi olla joko ainoastaan yhteistyöyritysten tai sitten kaikkien saatavilla. [1]

Tyypillisiä extranet sovelluksia ovat : privaatit uutisryhmät tiimiohjelmistot, joilla yritykset yhdessä kehittelevät uusia sovelluksia, jotka tulevat hyödyntämään kaikkia osallisia yhteiskäytöössä olevat koulutusohjemat jaetut tuotekatalogit [1]

Extranetin perustamisen edellytyksenä on tietyt vähimmäiskriteerit täyttävä tietoturva ja yksityisyyttä kilpailijoita silmällä pitäen. Turvallisuus ja yksityisyys voidaan saavuttaa joko yksityisomisteisilla tai yksinomaan yrityksen käyttöön vuokratuilla linjoilla tai yleisessä internetissä tunneloimalla tai sitten käyttämällä Internet salasana valtuutusta. [1]

Extranet teknologia tulee muuttamaan tavan millä yritykset tekevät businesstä. Vuorovaikutusyhteisöjä, jotka ovat olemassa vain cyberavaruudessa, missä teidonkulku on nopeaa, edullisempaa ja tarkempaa muihin tiedonvaihto ja kommunikointi muotoihin verrattuna. Juuri nämä vuorovaikutusyhteisöt ovat Extranet käsitettä ajava voima. Extranet ratkaisut rakentuvat sitoutuvat ja tukevat vuorovaikutusyhteisöjä, jotka on suunniteltu korostamaan asiakassuhteita, mikä on nykyisellään hyvin tärkeää. . Yritykset pystyvät luomaan ja ylläpitäämään yksilöllistä yksi-yhteen suhdetta asiakkaittensa ja henkilökuntansa välillä vielä suhteellisen edullisesti. Asiakastuki kaikissa muodoissaan on helppo toteuttaa Extranetissa.[2]

Yritysten yhdentyvät verkot muodostavat eräänlaisen virtuaalisen palomuurin . Extranet voi lennosta valvoa pääsyä tietoihin, sovelluksiin ja muuhun kapasiteettiin, jolloin osallinen organisaation voi päättää kuka saa mitäkin tietoa on-line business kierron aikana. Staattisesta Web -sitesta on tulossa nopeasti vanhentunut markkinointi väline, joka ei tarpeeksi tehokkaasti palvele liiketoiminnan tarpeita. Hallitseviksi piirteiksi on nousemassa aktiivin jäsenkeskeinen kohdentuminen, sisällön esitystavan muuttuminen ja transaktion hallintatoimet. Kyky napata käyttäjän ja systeemin syöttämään tietoa mahdollistaa räätälöidyn tarjonnan yms, joilla asiakas voidaan houkutella palamaan sivuille. Paitsi, että tarjotaan tietoa, joka kiinnostaa asiakasta, se esitetään asiakkaan haluamalla tavalla. Extranet käsittelee myös internet kaupan ongelmia: mainostamista, tilaamista ja on-line vähittäis- kauppaa. Markkinoilla on tälläkin hetkellä Extranet ratkaisuja myyviä yrityksiä, jotka väittävät pystyvänsä menestyksellä täyttämään liike- toiminnan tarpeita.[2]

Extranetia ei kannata perustaa ilman selvää päämäärää. Kaikkein tehokkain verkko on jos osallisilla on yhteinen tavoite. Päämäärä auttaa arvioimaan verkon onnistuneisuutta ja kehittämään sitä. Extranetiin tarvitaan tehokkaita ohjelmistosovelluksia. Sovellukset ovat avain Extranetin menestykseen, niiden pitäisi olla skaalautuvia, jotta ne pystyisivät vastaamaan käyttäjäyhteisön kasvun ja muuttuvat vaateet.[2]

Kaksi internetin suurinta ongelmaa ovat skaalautuvuus ja tietoturva. Vaatimuksena on tiedon luottamuksellisuus, autentikointi ja alkuperäisyys/ oikeellisuus.[3]

Perinteisesti yritysten webbi-siteja on yhdistelty sellaisilla palveluilla kuin X.25, vuokralinjoin tai Frame Relay:n. Kuitenkin erityisesti kansainvä- lisessä liikenteessa nämä palvelut ovat kalliita ja saanti vaikeaa. Niinpä asiantuntijoiden keskuudessa uskotaan, että Internet tulee pian korvaamaan ne yritysten siten välisessä kansainvälisessä liikenteessä ja osoittain myös kansallisissakin. [4]

VPN on helppo asentaa ja ylläpitää. F-Secure-VPN : llä voi maaritellä turvallisia Extranet yhteyksiä yhteystyökumppanien välille. Edullinen

Nykyinen IP protokolla ei millään tapaa takaa tietoturvaa. Korkeamman tason protokollat eivät myöskään sen luotettavampia, koska ne olettavat, että alempien kerrosten protokolliin voidaan luottaa. [4]

-> jos tietoturvaa tarvitaan se pitää toteuttaa sovellustasolla.

Mitä pitää olla: autentikointi
automaattinen ja läpinäkyvä lähetettävän tiedon kryptaus.
automaattinen tiedon muuttamisen (integrety) esto
autentikointi avaimet voidaan tallentaa kannettavaan tai
älykorttiin

Tunnelointi mahdollistaa tiedon turvallisen kulun serverin ja toisen julkisessa verkossa olevan tietokoneen välillä aivan kuin ne olisi yhdistetty erillisellä fyysisillä johdolla.

Tiedon lähettäminen tunnelin läpi on prosessina varsin yksinker- tainen. Autentikoinnin jälkeen tieto salataan ja pakataan TCP/IP paketteihin ja lähetetään Internetin läpi lukukelvottomana ja tunnis- tamattomana datana.

Suurin osa Internetiin kiinnittyneistä yrityksistä ja organisaatiosta käyttää palomuureja suojaaman sisäisiä verkkojaan tunkeilijoilta. Tunnelointi ja palomuuri täydentävät toisiaan. Palomuuri ei ole välttämätön extranetin ajatellen, mm. Altavista Tunnel 97 tarjoaa palomuurista riippumatonta ratkaisua.[5]

Tuotteita: Netscape Communication tarjoaa joukon sovelluksia extranet käyttöön. Altavista Tunnel-97. MS NT Server 5 tulee tarjoaamaan tukea. F-secure:lla on VPN ohjelmisto. TeamWare. Lotus Notes on myös tuote joka näyttäisi pysty- vän tukemaan extranetiä.[4][5][3]


**** ***** *** *** *