Etätoimiston tekninen toteutus

3.12.1998
Kari Juvaste
Teknillinen Korkeakoulu
kjuvaste@cc.hut.fi
Tietoliikennearkkitehtuurit syksy1998
Kotitehtävä 10

 

 

Tiivistelmä

Etätyöllä tarkoitetaan työntekoa osittain tai kokonaan muualla kuin normaalissa työympäristössä. Etätyön on todettu parantavan työntekijän tuottavuutta merkittävästi. Lisäksi etätyöllä on mahdollisuus parantaa työntekijän motivoituneisuutta, työviihtyvyyttä ja ajankäyttöä. Näiden tavoitteiden onnistuminen vaatii kuitenkin etätoimiston teknisen toteutuksen onnistumista, jota tämä essee pyrkii omalta osaltaan helpottamaan.


Johdanto

Etätoimiston tekninen toteutus koostuu useista valinnoista. Näitä valintoja on tässä esseesä on pyritty tuomaan esille. Oikea toteutus riippuu suuresti etätoimiston koosta ja vielä enemmän etätyöntekijän työnkuvasta. Em. syistä tässä esseessä on luokiteltu etätoimiston tarpeet koon sekä työnkuvan perusteella. Alla on esitelty olosuhteita, tietokonelaitteistoja ja niiden valintaan liittyviä kysymyksiä sekä etätyöhön liityviä tietoturvanäkökulmia. Esseen antamat ohjeet ovat lähinnä suuntaa antavia, sillä jokainen yritys joutuu miettimään omat tarpeensa ja omat panostuksensa omista lähtökohdistaan.

Olosuhteet etätoimistossa

Etätyöntekoonkin vaadittavat olosuhteiden vähimmäisvaatimukset määräytyvät jo Euroopassa voimassa olevien työturvallisuusmääräyksien perusteella. Määräyksissä on vaatimukset tietokoneruuduille, näppäimistöille, työpöydille ja tuoleille, työtilalle, valaistukselle, häikäisylle, melulle, lämmölle, säteilylle, kosteudelle ja atk-ohjelmistoille. Käytännössä etätyönteossa vaaditaan samoja vaatimuksia kuin varsinaisella työpaikallakin. Mikäli kotoa ei löydy tarpeita täyttävää työtilaa (häiriöttömyys, turvallisuus, mukavuus jne.), voidaan se vuokrata myös muualta esim. etätyökeskuksesta. Huomattava seikka on myöskin se, että työn jälkeen tulisi olla mahdollisuus irrottautua työtilasta [2]. Kalustuksen tärkein osa on tuoli, joka tulisi olla säädettävissä ja oikean korkuinen (38-52cm). Muita kalustuksen tärkeitä kohtia ovat pöydän malli ja korkeus (n.35cm), sekä valaistus[1]. Luonnon valon lisäksi hyvä työteho on saavutettavissa halogeenikohdevalaisimilla. Tietoturvallisuuden takia myös palonkestävä kassakaappi voi olla tärkeä. Lisäksi on huomattava, että työnantajalla on työsuojeluvastuu myös etätyössä [5].

Etätoimistojen luokittelu

Etätoimiston teknisen toteuksen suunnittelussa on otettava huomioon erikokoisten toimistojen ja erityyppisten työnkuvien aiheuttamat vaatimukset etätoimistojen tekniikoille. Alla on jaoteltu etötoimistot niiden koon ja toisaalta niissä tehtävän työn mukaan. Työnkuva luokittelussa on keskitytty lähinnä tiedonsiirtomäärään pohjautuvaan luokitteluun, koska se on osa-alue, jossa etätyö eroaa eniten normaalin toimistoympäristön vaatimuksista tietokonejärjestelmille.

Luokittelu toimiston koon mukaan

Etätoimiston koko vaikuttaa lähinnä mahdollisuuksiin jakaa laitteistokustannuksia useamman etätyötätekevän henkilön kesken. Toisaalta kustannusten jakautuminen useamman henkilön kesken mahdollistaa paremman palvelutason samalla kustannuksella. Suurissa etätoimistoissa voidaan tarjota myös muita palveluita. Etätoimistot luokitellaan tässä esseessä kolmeen luokkaan seuraavasti: yhden henkilön toimisto, useamman henkilön etätoimisto ja suuri etätyötoimisto Näiden sisällä voitaisiin tehdä jakoa myös sen perusteella onko kyseessä saman yrityksen eli nk. satelliittitoimisto [4] vai useamman yrityksen työntekijöistä muodostuva toimisto.

Yhden henkilön etätyötoimisto
Yksi henkilö etätyöskentelee kotonaan tai muussa vastaavassa ympäristössä, kuten hotellissa. Mikäli henkilö on pääasiallisesti eri paikoissa puhutaan liikkuvasta työntekijästä. Varustusten kustannukset eivät luonnollisesti jakaannu muiden kesken ja näin ollen hankitaan ko. henkilön työssään tarvitsemat laitteistot. Joidenkin laitteiden kohdalla voidaan joutua tekemään kompromissejä, etteivät kustannukset kasvaisi liikaa.

Useamman henkilön etätyötoimisto
Kun useampi etätyöntekijä työskentelee samassa talossa, voidaan käyttää myös termiä tietotupa[3]. Järjestely tarjoaa mahdollisuuden jakaa eli yhteiskäyttää laitteistoja kuten taulukosta 1 käy ilmi. Etätoimistoa varten tarvitaan kuitenkin erillinen toimisto, jonne työntekijä menee. Tässä tapauksessa säästöt tulevat lähinnä halvemmasta vuokrasta ja säästöistä työmatkakuluissa.

Suuri etätyötoimisto
Suurempi etätoimisto eli etätyökeskus, jossa voi työskennellä jopa tuhansia etätyöntekijöitä. Toimistossa voidaan lisäksi tarjota taulukon 1 kuvaamia palveluja

Erikokoisten etätyötoimistojen tyypilliset mahdollisuudet jakaa palveluitaan

 

Yhden henkilön toimisto

Useamman henkilön etätoimisto

Suuri etätyötoimisto
(lisäksi)

Henkilöluku

1

2-15

16-(1000)

Jaettavat palvelut

 • Ei jaettuja palveluita
 • tulostin
 • kopiokone
 • skanneri
 • telekopiokone
 • videoneuvotteluun käytettävä tietokone
 • kirjanpito
 • ruokala
 • postitus
 • videoneuvotteltila
 • atk-tuki
 •  

   

   

   

   

   

   

  Taulukko 1

   

  Luokittelu työnkuvan mukaan

  Tietoliikenneratkaisut ovat merkittävimpiä eroja normaalin toimiston ja etätoimiston välillä. Etätyönkuva määrittelee pitkälle tiedonliikenne ratkaisun valinnan. Mikäli vaatimukset tietoliikenteelle ovat edes kohtuulliset on oikean tietoliikenneratkaisun valitseminen ensiarvoista etätyön onnistumisen kannalta. Erityyppisille tietoliikennetarpeille tarjolla olevat mahdollisuudet on esitelty taulukossa 2.

  Vähäiset tietoliikenne tarpeet
  Työntekijät eivät työssään tarvitse juurikaan tietoliikennettä. Työ tapahtuu esim. itsenäisesti analysoiden tai suunnitellen.

  Keskisuuret tietoliikenne tarpeet
  Työntekijä on yhteydessä yritykseensä päivittäin ja joskus siirtää tietoa ja etäkäyttää yrityksen palvelimella olevia ohjelmia tai tiedostoja.

  Suuret tietoliikenne tarpeet
  Tietoliikenne on suurta ja merkittävä osa työntekoa. Siirretään suuria tiedostoja kuten laadukkaita kuvia, etäkäytetään säännöllisesti. Lisäksi voi olla muita suurta tiedonsiirtokapasiteettia vaativia sovelluksia kuten esim. säännöllisiä videoneuvotteluita.

  Etätyön tiedonsiirtolaitteistot riippuen tietoliikennevaatimuksista

   

  Vähäiset tietoliikenne tarpeet

  Keskisuuret tietoliikenne tarpeet
  (lisäksi)

  Suuret tietoliikenne tarpeet
  (lisäksi)

  Perusvarustus

  • Puhelin
  • Vastaaja
 • 2. Puhelinlinja 1)
 • Telekopiokone
 •  

  Siirtoyhteys

  • Modeemi
  • GSM/Data
 • Modeemi
 • ISDN
 • ADSL
 • Kiinteäyhteys
 • Erikoisvarustus

   

  • Videoneuvotteluun tarkoitettu erillinen tietokone
 • Videoneuvottelu-tila
 • Internetpuhelut
 • Tiedonsiirto nopeus

  9600bs GSM

  48kbs Modeemi 3)

  48kbs Modeemi

  120kbs ISDN

  6Mbs ADSL4)

  -622Mbs ATM5)

   

   

   

   

  Perustamis-kustannukset

  <1000mk

  <2500mk

  20000-100 000mk2)

  kk-kustannukset

  100-1000mk/kk

  500-2000mk/kk

  2000-20 000mk/kk2)

  1) ISDN/ADSL ja jättävät toisen linjan vapaaksi puheluita varten muutenkin
  2) Useamman ihmisen etätoimisto ratkaisuissa pystytään kustannuksia jakamaan
  3) 56Kbs modeemin käytännön nopeus on noin 48kbs
  4) ADSL:n nopeus kuluttajalle päin. Pois päin nopeus on noin 500kbs
  5) ATM yhteyden rakentaminen on vieläkin kalliimpaa ja tarpeellista vain poikkeustapauksissa.

  Taulukko 2

   

  Laitteisto mahdollisuuksien esittely

  Peruslaitteistolle asetettavat vaatimukset ovat yhdenmukaisia normaalin työympäristön vaatimusten kanssa. Etätyön erityisvaatimukset korostuvat tiedonsiirtolaitteiden ja -ohjelmistojen valinnassa. Alla on käsitelty etätyön vaatimuksia eri laitteistojen osalta. Välineiden hankinnassa tai lainauksesta on luonnollisesti sovittava työnantaja kohtaisesti niin ettei toimiston työnteko häiriinny eikä myöskään koidu ylisuuria kustannuksia. Mikäli päädytään ratkaisuun, jossa etätoimistossa työskentelee useampia henkilöitä, voidaan saada parempaa palvelutasoa halvemmalla, johtuen mahdollisuuksista jakaa palveluita useamman henkilön kesken. Hyviä esimerkkejä mahdollisista jaetuista palveluista ovat tulostus, kopiointi, tietoliikenne ja videoneuvottelutilat. Laitteistoja hankkittaessa kannattaa vertailla eli toimittajien ratkaisuja ja pyytää tarjoukset useammalta taholta. Lisäksi kannattaa keskustella mahdollisuuksien mukaan etätyötätekevien kanssa. Ostamisen vaihtoehtona voi tulla kyseeseen myös leasing tai ostoleasing.

  Siirtoyhteys

  Siirtokapasiteetin kasvaessa myös kustannukset nousevat, joten siirtoyhteys kannattaa valita tarvittavan tiedonsiirtokapasiteetin mukaan. Kapasiteetin tarpeeseen vaikuttaa työnlaatu ja etätoimistossa työskentelevien määrä. Lisäksi tulee ottaa huomioon tarvittava hetkellinen kapasiteetti ja toisaalta keskimääräisen tiedonsiirron tarve. Myöskin etätoimiston tulevaisuuden suunnitelmat on syytä ottaa huomioon. Siirtoyhteysvaihtoehtoina ovat käytännössä modeemi, ISDN, ADSL, kaapelimodeemi ja eri tavoin toteutetut kiinteät yhteydet. Kalleimpiin ratkaisuihin päädytään vain mikäli tietoliikenne on poikkeuksellisen merkittävää tai tarvitaan jatkuvaa yhteyttä. Suuremman etätoimiston tapauksessa voidaan valita hajautetun tai yhteisen siirtomedian kesken.

  Tietokone

  Tietokoneen perusvarustus määräytyy täysin työn mukaan. Koska etätyön tekeminen ei vaadi koneen varustukselta juuri normaalia enempää, jätetään tietokoneen vaatimusten tarkempi määärittely pääosin tämän esseen ulkopuolella ja keskitytään varustukseen niiltä osin kuin se poikkea normaalista.

  Oheislaitteet

  Etätyö asettaa erityisvaatimuksia tietokoneen oheislaitteille seuraavasti:

  Tulostin
  Tulostimen osalta yksin työskenneltäessä tullaan toimeen hieman hitaamalla tulostimella kuin toimistossa. Halvempia tulostimia käytettäessä kannattaa lähinnä varmistua musteen arkistointikelpoisuudesta. Suuremmissa etätoimistoissa voidaan valita sitten tehokkaampi ja kalliimpi jaettu tulostin.

  Tiedonvarmistus
  Tiedon varmistamiseen tarvitaan usein erillinen media, koska varmistuskopiointia ei voida suorittaa kootusti palvelimen kautta. Varmistuskopiointiin voidaan käyttää nauhaasemia, siirrettäviä kiintolevyjä, kirjoitavaa CD-ROM:ia tai suurempi kapasiteettisia levykkeitä. Näitä voidaan käyttää myöskin tiedonsiirtoon käsin, mikäli työskennellään useammassa paikassa ja tiedonsiirto verkon kautta ei tule kysymykseen.

  Videoneuvotteluvarustus
  Videoneuvottelu välineitä tarvitaan, mikäli tekniikkaa yrityksessä käytetään. Vaihtoehtoina on yksittäisen henkilön käyttöön tarkoitettu yksittäiseen koneeseen asennettava laitteisto. Suuremman toimiston tapauksessa tulee kyseeseen kiinteän huoneiston laitteistaminen videoneuvottelu käyttöön.

  Muita oheislaitteita
  Mikäli siirtoyhteydeksi valitaan modeemi, on syytä hankkia myös toinenkin vaihtoehtoinen puhelinlinja, joko matkapuhelimella tai toisella puhelinlinjalla. Muita etätoimistoon läheisesti liittyviä oheislaitteitta ovat esim. skanneri ja digitaalikamera.

  Ohjelmistot

  Etätyön toteutukseen mahdollisesti tarvittavia ohjelmistoja ovat mm. sähköposti, FTP, Fax-ohjelmistot, internetohjelmistot, salausohjelmistot, etäkäyttöohjelmat, videoneuvottelu, internetpuhelu ja lisäksi mahdolliset yrityksen omat tiedonsiirto-ohjelmat, joilla hoidetaan tilauksia ja laskutuksia.

  Etäkäyttöohjelmistot
  Etäkäytöllä mahdollistetaan etätyöntekijän PC:n kytkeminen varsinaisessa toimistossa sijaitsevaan koneeseen ja sitä kautta palvelimena toimivan koneen ohjelmien käyttäminen päätteen omaisesti. Merkittävää on se kuinka paljon etäkäyttöohjelma siirtää tietoa.

  Muut apuvälineet

  Kopiokone, telekopiokone (tosin saadaan kulkemaan joko internetin tai pelkän faxmodeemin kautta), televisio, videotykki, kuvapuhelin sekä sähkönsaannin varmistamiseen tarkoitettu UPS.

  Tietoturvan huomiointi etätyön tekniikassa

  Etätyössä on noudatettava yrityksen strategiaa tietoturvallisuudesta ja lisäksi otettava huomioon etätyön erityisvaatimukset. Etätyön erityispiirteinä mainittakoon yksityistalouksien heikompi vartiointi, liiallinen turvallisuuden tunne oltaessa kotioloissa, henkilökohtainen tiedonvarmistuksesta huolehtimen ja merkittävimpänä tiedonsiirron aikaiset turvajärjestelyt. Kodin tietotekniikkaratkaisuissa tehtävissä päätöksissä päädytään helposti kevyempiin ratkaisuihin käyttöjärjestelmä tasolla, koska on kysymys vain yksittäisestä koneesta, mutta edes kohtuullisen tietoturvan saavuttamiseksi esim. Windows-käyttöjärjestelmällä tarvitaan tiedon salaamista. On myöskin muistettava, että tietoturvallisuuteen käytettävät resurssit ovat oikeassa suhteessa mahdollisiin riskeihin ja niistä aiheutuviin kuluihin ja haittoihin. Lisäksi on huolehdittava vakuutusten voimassaolo myös etätyöpaikalla [5].

  Sanasto

  ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line), Perinteisillä puhelinjohdoilla toimiva nopea tiedonsiirtojärjestelmä, joka kykeenee 8Mbs tiedonsiirtonopeuteen kuluttajalle päin.

  ATM (Asynchronous Transfer Mode) Asynkroninen tiedonsiirto standardi

  FTP-ohjelma, File Transfer Protocol:aan perustuva tiedostojen siirtämiseen tarkoitettu ohjelma
  Etätyö, Työn tekimistä muualla kuin varsinaisessa työympäristössä

  ISDN (Integrated Services Digital Network), 2x64kbs nopeuteen kykenevä digitaalinen tietoliikenne järjestelmä.

  UPS, Tasaisen sähkönsaannin takaava laite

  Videoneuvottelu, nevottelujen pitämistä tietoverkon avulla luotujen videoyhteyksien avulla.

  Lähdeluettelo

  [1] AT&T, Organizing a Home Office, 1998
  < http://www.att.com/telework/chap12.html >

  [2] Benhamou Eric & McCracken Ed, The Smart Valley Telecommuting Guide, 5.6.1997
  <http://propus.utu.fi/telework/raportit/etatyo.html>

  [3] Kanerva L., Työtapana etätyö - käytännön ohjeita, 17.9.1996
  <http://propus.utu.fi/telework/raportit/etopas/>

  [4] Liikennemisteriö, Suomalainen tiedonvaltatie, [viitattu 26.8.1998]
  <http://www.sty.fi/tiveke/raportit/valtat3.htm>

  [5] Rantala Ilari & Luukinen Ari, Etätyöopas Työnantajille, 14.5.1997
  <http://www.uta.fi/telework/etatyoopas/>

  Lisätietoa

  Alhola Kate, Telework, 29.8.1997
  Essee teletyöskentelystä

  Anon, What is the difference between a "Telecottage" and a "Telecentre"?,
  Erikokoisten tétäkeskusten määrittelyä

  Anttila Janne, Win 95:n levynjakamisen riskit
  Windows 95 levynjakamisen turvallisuusnäkökulmia

  BellSouth, BellSouth Work At Home Connection
  BellSouth kotietätyö esittely

  Bundesministerium für Bildung, Telearbeit Definition, Potential und Probleme
  Saksalaista etätyö pohdiskelua

  Global Telematics, Telework Solutions checklist,
  Etätyön tarkastuslista

  Hanhisalo Markus, Videoneuvottelujärjestelmät
  Essee videoneuvottelujärjestelmistä

  Helsingin Puhelin Yhdistys, Verkkoduuni
  HPY:n kaupallinen toteutus etätyön ratkaisuksi

  International Telework Association & Council, Telecommute
  Suuren etätyöyhdistyksen kotisivut

  Nikander Pekka, GLOBAL'95: ISDN, etatyo ja Internet
  ISDN:stä ja etätyöstä

  Pacific Bell, Telecommuting Guide
  Pacific Bell:n etätyöopas

  Teknillinen Korkeakoulu, E-commerce
  Sähköisestä kaupankäynnistä

  Tervala E., Internet-puhelinpalvelu
  Tietoa internet-puheluista

  Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Telematiikan käyttöönotto organisaatiossa

  Kenyon Alan & Burris Eddie, America's First Telecommunity
  Amerikkalainen etätyöyhteisö


  Muita aiheeseen liittyviä WWW-linkkejä

  International Teleworker Association

  http://www.telecommute.org/index.html

  Telecommute America!

  http://www.att.com/Telecommute_America

  The Communications and Telecommunications Virtual Library

  http://www.analysys.co.uk/vlib

  Gil Gordon Associates

  http://www.gilgordon.com

  "On Telecommuting" research paper by PS Enterprises

  http://www.well.com/user/pse/telecom.htm

  Resources for Exploring Telecommuting

  http://www.cc.utah.edu/~baa5815/telec.htm

  The Telecommuting Buyers Guide

  http://www.inquiry.com/bg/nw/tcom/index.html

  San Diego Air Pollution Control

  http://www.coronado.ca.us/TMA/homeworks.html

  Pacific Bell

  http://www.pacbell.com

  "Remote Access Competitive Edge" by Anixter

  http://www.anixter.com/solution/network/race

  Telecommute Solutions

  http://telecommuter.com

  http://www.k56flex.com

  http://x2.user.com