ISDN-lisäpalvelut

22. marraskuuta 1998
Jussi Laine, Mikko Alutoin
Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Teknillinen Korkeakoulu
Jussi.Laine@hut.fi, malutoin@cc.hut.fi

Tiivistelmä

ISDN-verkon peruspalveluita eli verkko- ja telepalveluita tehostavat ja monipuolistavat erilaiset lisäpalvelut. Lisäpalveluita on monenlaisia ja ne lisäävät huomattavasti tarjolla olevien palveluiden määrää. Yksittäisen tilaajan mahdollisuus eri lisäpalveluiden käyttöön riippuu hänen valitsemastaan operaattorista ja operaattorin käytössä olevista puhelinkeskuksista. Monesti useat lisäpalvelut kuuluvat ISDN-liittymän perusmaksuun, mutta joistakin joutuu myös maksamaan lisämaksuja.


Sisällysluettelo

    1. Johdanto
    2. Lisäpalvelut
        2.1 Maksunosoitus
        2.2 Puhelun odotus
        2.3 Tarjotun puhelun pito
        2.4 Ennakkosiirto
        2.5 Kutsuvan tilaajan numeron ilmaisu / ilmaisun esto
        2.6 Kytketyn tilaajan numeron ilmaisu / ilmaisun esto
        2.7 Käyttäjän ohjaama neuvottelu
        2.8 Suljettu käyttäjäryhmä
        2.9 Koputus
        2.10 Ohivalinta
        2.11 Puhelun siirto
2.12 Ilmaispuhelu
        2.13 Puhelun pito
        2.14 Moninumerointi
        2.15 Ilkivaltaisen puhelun jäljitys
        2.16 Neuvottelupuhelu
        2.17 Aliosoitus
        2.18 Puhelun tilapäinen keskeytys
        2.19 Käyttäjältä-käyttäjälle tiedonsiirto
        2.20 Kolmen neuvottelu
    3. Päätelaitteet
    4. Palvelujen saatavuus
    5. Lähdeluettelo
    6. Lisätietoja

1. Johdanto

ISDN:n (Integrated Services Digital Network) peruspalvelut voidaan jaotella verkko -ja telepalveluihin. Verkkopalvelut sisältävät OSI-mallin 3 alinta kerrosta ja ITU-T:n määrittelemiä verkkopalveluita ovat piirikytkentäisistä esim. 64kbit/s rajoittamaton verkkopalvelu läpinäkyvään tiedonsiirtoon, 3,1kHz:n ääni-informaation siirtopalvelu, 7kHz:n ääni-informaation siirtopalvelu sekä pakettikytkentäisistä esim. yhteydetön pakettikytkentäinen verkkopalvelu D-kanavalle. Telepalvelut ovat käyttäjän havaitsemia toiminnallisia kokonaisuuksia, jotka sisältävät OSI-mallin kaikki 7 kerrosta. Telepalvelut käyttävät hyväkseen verkkopalveluita ja niitä ovat esim. puhelu, telefax ja telex. Lisäpalveluilla tehostetaan ja monipuolistetaan verkko- ja telepalveluiden käyttöä. [2]

2. Lisäpalvelut

2.1 Maksunosoitus

Maksunosoitus -lisäpalvelulla (AOC - Advice of Charge) käyttäjä saa tietoa puhelun hinnasta. Palvleu jakaantuu kolmeen luokkaan:

1) Maksunosoitus puhelunmuodostuksen aikana, jolloin käyttäjä saa puhelunmuodostuksen aikana tiedon puhelun minuuttihinnasta.

2) Maksunosoitus puhelun aikana , jolloin käyttäjä saa puhelun aktiivitilan aikana tiedon puhelun aikana kertyneestä hinnasta sekä vielä puhelun päätyttyä tiedon koko puhelun hinnasta.

3) Maksunosoitus puhelun päätyttyä, jolloin käyttäjä saa tiedon puhelun hinnasta puhelun päätyttyä.

2.2 Puhelun odotus

Puhelun odotus -lisäpalvelulla (CCBS - Completion of Calls to Busy Subscriber) kutsuva tilaaja pyytää verkolta varatun B-tilaajan vapautumisen valvontaa. Kun kutsuttu tilaaja vapautuu, verkko automaattisesti suorittaa uuden kutsun A-tilaajalta B-tilaajalle.

2.3 Tarjotun puhelun siirto

Tarjotun puhelun siirto -lisäpalvelulla (CD - Call Deflection) käyttäjä voi siirtää tulevan kutsun ennen siihen vastaamista.

2.4 Ennakkosiirto

Ennakkosiirtolisäpalvelujen avulla voi tilaaja siirtää tulevat kutsut toiseen liittymään eri tilanteissa.

Ennakkosiirto -lisäpalvelulla (CFU - Call Forwarding Unconditional) tilaaja voi siirtää tulevat kutsut välittömästi toiseen liittymään siten, että kutsua ei tarjota palvelun aktivoineelle käyttäjälle.

Ennakkosiirto varattu tapauksessa -lisäpalvelulla (CFB - Call Forwarding Busy) tilaaja voi siirtää tulevat kutsut toiseen liittymään, kun liittymä on varattu.

Ennakkosiirto ei vastaa tapauksessa -lisäpalvelulla (CFNR - Call Forwarding No Reply) tilaaja voi siirtää tulevat kutsut toiseen liittymään, kun kutsuun ei vastata tietyn ajan kuluessa.

2.5 Kutsuvan tilaajan numeron ilmaisu / ilmaisun esto

Kutsuvan tilaajan numeron ilmaisu -lisäpalvelun (CLIP -  Calling Line Identification Presentation) avulla kutsuttu tilaaja eli B-tilaaja voi saada kutsuvan tilaajan eli A-tilaajan numeron. Jos puhelu on siirretty, saa siirretyn puhelun vastaanottaja eli C-tilaaja alkuperäisen A-tilaajan numeron.

Kutsuvan tilaajan numeron ilmaisun esto -lisäpalvelulla (CLIR - Calling Line Identification Restriction) voi A-tilaaja estää numeronsa näkymisen B-tilaajalle, vaikka tällä olisi CLIP-lisäpalvelu käytössä. CLIR-lisäpalvelua on mahdollista käyttää joko jatkuvana tai ei-jatkuvana. Jatkuva palvelu estää numeron näkymisen kaikkien puheluiden yhteydessä, kun taas ei-jatkuvalla palvelulla käyttäjä voi päättää numeronsa näkymisestä joko siten, että numero oletusarvoisesti näkyy, jolloin näkymisen voi rajoittaa erikseen tai siten, että numero ei oletusarvoisesti näy, jolloin näkymisen voi erikseen sallia.

2.6 Kytketyn tilaajan numeron ilmaisu / ilmaisun esto

Kytketyn tilaajan numeron ilmaisu -lisäpalvelulla (COLP - Connected Line Identification Presentation) tilaaja saa tietoonsa, mihin numeroon puhelu on kytketty.

Kytketyn tilaajan numeron ilmaisun esto -lisäpalvelulla (COLR - Connected Line Identification Restriction) voi kutsutt tilaaja estää numeronsa näkymisen kutsuvalle tilaajalle.

2.7 Käyttäjän ohjaama neuvottelu

Käyttäjän ohjaama neuvottelu -lisäpalvelulla (CONF - Add on Conference Call) saadaan samaan neuvotteluun osallistumaan enemmän kuin 3 käyttäjää (kts. 3PTY). Neuvottelijat voidaan poimia soittamalla kullekin ehistä yksitellen ja pyytäen verkkoa lisäämään kyseinen yhteys neuvotteluun. (Vrt. MMC-lisäpalveluun)

2.8 Suljettu käyttäjäryhmä

Suljettu käyttäjäryhmä -lisäpalvelulla (CUG - Closed User Group) muodostetaan käyttäjäryhmiä, joissa ryhmän jäsenten tulevaa ja/tai lähtevää liikennettä on rajoitettu. Ryhmiä voidaan muodostaa seuraavilla tavoilla: 1) Suljettu käyttäjäryhmä, jonka jäsenet voivat muodostaa vain keskinäisiä puheluita, 2) Lähtösuunnassa avoin käyttäjäryhmä, jossa jäsenet voivat keskinäisten puheluiden lisäksi muodostaa ryhmän ulkopuolelle lähteviä puheluita, 3) Tulosuunnassa avoin käyttäjäryhmä, jossa jäsenet voivat keskinäisten puheluiden lisäksi vastaanottaa puheluita ryhmän ulkopuolelta, 4) Tulosuunnassa sisäisesti suljettu käyttäjäryhmä, jossa tulevat ryhmän sisäiset puhelut on estetty käyttäjäkohtaisesti ja 5) Lähtösuunnassa sisäisesti suljettu käyttäjäryhmä, jossa lähtevät ryhmän sisäiset puhelut on estetty käyttäjäkohtaisesti. Jäsenenä voi olla useammassa ryhmässä samanaikaisesti.

2.9 Koputus

Koputus -lisäpalvelulla (CW - Call Waiting) varattu tilaaja saa tiedon uudesta tulevasta puhelusta käynnissä olevan puhelun aikana, vaikka kutsutun liittymän kaikki B-kanavat olisivat varattuna. Saadessaa tiedon tulevasta puhelusta tilaaja voi purkaa käynnissä olevan puhelun ja hyväksyä uuden, hylätä tulevan puhelun, asettaa käynnissä olevan puhelun pitoon ja hyväksyä uuden puhelun, olla tekemättä mitään, jolloin verkko purkaa tarjotun puhelun ajastimen lauettua.

2.10 Ohivalinta

Ohivalinta -lisäpalvelulla (DDI - Direct Dialling In) voi käyttäjä valita yleisen verkon kautta B-tilaajana olevan vaihteen tai muun vastaavan järjestelmän alaliittymän numeron käyttäen ISDN-numeroa. Palvelu ei perustu aliosoitteen käyttöön.

2.11 Puhelun siirto

Puhelun siirto -lisäpalvelulla (ECT - Explicit Call Transfer) käyttäjä voi yhdistää kaksi puheluaan (toinen aktiivisena ja toinen pidossa) näiden väliseksi puheluksi eli käyttäjä itse irrottautuu puheluistaan.

2.12 Ilmaispuhelu

Ilmaispuhelu -lisäpalvelun (FPH - Freephone) avulla voi palvelun aktivoinun käyttäjä ottaa vastaan puheluita omaan laskuunsa siten, että puhelu on A-tilaajalle ilmainen.

2.13 Puhelun pito

Puhelun pito -lisäpalvelun (HOLD - Call Hold) avulla puhelu voidaan tallentaa keskukseen siten, että sama kanava ja päätelaite voivat olla käytössä uudenssa puhelussa. Pitotilassa voi olla samanaikaisesti useita puheluita.

2.14 Moninumerointi

Moninumerointi -lisäpalvelu (MSN - Multiple Subscriber Number) mahdollistaa usean numeron määrittelyn yhteen ISDN-liittymään. Jokainen määritelty päätelaite on suoraan osoitettavissa pelkän numeroinformaation perusteella.

2.15 Ilkivaltaisen puhelun jäljitys

Ilkivaltaisen puhelun jäljitys -lisäpalvelulla (MCID - Malicious Call Identification) käyttäjä voi pyytää verkkoa jäljittämään ilkivaltaisesti käyttäytyvän kutsuvan tilaajan identiteetin. Verkko tallentaa kutsutun tilaajan identiteetin, kutsuvan tilaajan identiteetin, mahdollisen kutsuvan tilaajan aliosoitteen, päivämäärän sekä kellonajan. Palvelun käyttäjä ei kuitenkaan saa itselleen näitä tietoja, vaan ne jäävät operaattorin haltuun. Palvelu voidaan käynnistää puhelun aikana tai A-tilaajan suljettua tietyn ajan kuluessa.

2.16 Neuvottelupuhelu

Neuvottelupuhelu -lisäpalvelun (MMC - Meet-Me-Conference) avulla käyttäjä voi järjestää puhelun useamman kuin kolman osanottajan kesken (kts. 3PTY). Neuvottelun ollessa aktiivinen osanottajat käyttävät erityistä MMC-numeroa osallistuakseen neuvotteluun. Palvelua varten ilmoitetaan neuvottelun ajankohta, kestoaika ja samanaikaisten osanottajien maksimimäärä. (Vrt. CONF-lisäpalveluun)

2.17 Aliosoitus

Aliosoitus -lisäpalvelulla (SUB - Subaddressing) laajennetaan liittymän osoitetta siten, että tiettyä päätelaitetta voidaan osoittaa suoraan aliosoitteen avulla.

2.18 Puhelun tilapäinen keskeytys

Puhelun tilapäinen keskeytys -lisäpalvelun (TP - Terminal Portability) avulla voidaan fyysisen- ja siirtoyhteyskerros järjestellä uudestaan puhelun aktiivisen vaiheen aikana. Mahdollisia uudelleen järjestelyjä ovat päätelaitteen irrotus ja kytkeminen takaisin toiseen pistokkeeseen, päätelaitteen korvaaminen toisella, yhteensopivalla päätelaitteella samaan pistokkeeseen, puhelun siirto toiseen, yhteensopivaan päätelaitteeseen sekä puhelun keskeytys ja paluu puheluun samalla päätelaitteella samassa pistokkeessa.

2.19 Käyttäjältä-käyttäjälle tiedonsiirto

Käyttäjältä-käyttäjälle tiedonsiirto -lisäpalvelulla (UUS - User-to-User Signalling) voivat ISDN-käyttäjät siirtää toisilleen rajoitetun määrän verkossa muuttumatonta informaatiota merkinantokanavaa hyväksikäyttäen.

2.20 Kolmen neuvottelu

Kolmen neuvottelu -lisäpalvelulla (3PTY - Three Party) muodostetaan yhteys kahteen muuhun tilaajaan siten, että kaikki kolme voivat kommunikoida samanaikaisesti. Palvelun käynnistävällä tilaajalla tulee olla jo valmiiksi 2 puhelua muodostettuna, joista toisen oltava aktiivinen.

[2,4,5]

3. Päätelaitteet

ISDN-lisäpalveluiden ohjaus toteutetaan joko yksinkertaisella keypad-protokollalla tai kehittyneemmäällä functional-protokollalla. Jos palvelu on toteutettu keypad-protokollalla, lisäpalvelun käyttö ei vaadi erikoisominaisuuksia päätelaitteelta, sillä käyttäjä itse näppäilee tarvittavan ohjauskoodin käyttämällä numeronäppäinten lisäksi *- ja #-näppäimiä. Functional-protokollaa käytettäessä päätelaite toteuttaa lisäpalvelukohtaiset ohjausmääritykset ASN.1-kielen (Abstract Syntax Notation One) käyttöön perustuvalla tavalla. Functional-protokollaa käytettäessä päätelaitteen on luonnollisesti tuettava tätä. [2]

4. Palvelujen saatavuus

Lisäpalveluiden saatavuus riippuu operaattorista ja tämän käytössä olevien keskusten valmistajasta. Mikäli operaattorilla on käytössä useamman valmistajan keskuksia, palveluiden saatavuus riippuu siitä, mihin keskukseen liittymä on kytketty. Yleensä liittymien perusmaksuun kuuluu 2-3 MSN-numeroa, ennakkosiirtopalvelut, numeron ilmaisu- ja ilmaisun estopalvelut. Erikoisempien lisäpalvelujen käytöstä laskutetaan erikseen, joko kertamaksu tai käytön mukaan. [1,3,6]

5. Lähdeluettelo

[1]
HPY, Tuotteet ja palvelut, 1998 <http://www.hpy.fi/koti/tuotteet/internet/kaytto.html>
[2]
Laxén, Johan, ISDN-lisäpalveluiden liittymämerkinannon testaus, Diplomityö, Teknillinen korkeakoulu, Tietotekniikan osasto, Espoo 1994, 92 s.
[3]
Sonera Oy, Koti-ISDN-palvelun S-liitäntä,  <http://www.sonera.fi/kotipuhelin/isdn/sliintanta.html>
[4]
Telehallintokeskus, GFI9302, 16.05.97 <http://www.thk.fi/suomi/tele/gfi/gfi9302.htm>
[5]
Telehallintokeskus, GFI9301, 18.12.95 <http://www.thk.fi/suomi/tele/gfi/gfi9301.htm>
[6]
Telia, Telia ISDN, 12.05.98  <http://han16ns.telia.se/telia/tsy/tsymar01.nsf/b3638a51aafb0acb412565330037349b/fb2387b5e509851641256617002e0ace?OpenDocument>

6. Lisätietoja

Equal Access & Interconnection
                Laaja artikkeli aiheena Equal Access ja Interconnection, käsittelee aihetta ottaen huomioon myös ISDN-lisäpalvelut
II-Mel, ISDN Services
                Lista ISDN-palveluista, myös IN-, mobiili- ja analogiapalveluita
Intercom Communications, Ltd., ISDN Supplementary Services
                Intercomin lista ISDN-lisäpalveluista selityksineen
ISDN Security Architecture
                Laaja artikkeli ISDN:n turvallisuusmallista
ISDN Supplementary Services
                Lista ISDN-lisäpalvelut määrittelevistä ETSIn standardeista
ITU-T, ISDN Supplementary Services
                Lista ISDN-lisäpalvelut määrittelevistä ITU-T:n standardeista
Miratel Dataphone In-Depth Technology
                Puhelin, joka tukee useita ISDN-lisäpalveluita
Q.931/32 in the OSI/ISO Reference Model ja Q.932 - Control of ISDN Supplementary Services
                ITU-T:n standardien Q.931 ja Q.932 selvitystä
Q-series ITU-T Recommendations
                ITU-T:n Q-sarjan standardit
Swisscom, ISDN Supplementary Services 1
                Swisscomin ISDN-lisäpalveluhinnasto
Telehallintokeskuksen Suositus 3/95
        Käsittelee eri merkinannolla(ISUP2, TUP1/2, R2) varustettujen verkkojen yhdistämistä

Jussi Laine <Jussi.Laine@hut.fi>, Mikko Alutoin <malutoin@cc.hut.fi>
Päivitetty viimeksi 29. marraskuuta 1998